Odznaka Turystyki Pieszej

Znalezione obrazy dla zapytania Odznaka Turystyki PieszejREGULAMIN ODZNAK TURYSTYKI PIESZEJ PTTK
 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Odznaka Turystyki Pieszej (zwana w skrócie OTP) jest odznaką ustanowioną i nadawaną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) - w celu zachęcania społeczeństwa do uprawiania turystyki pieszej nizinnej, poznawania kraju ojczystego, jego przeszłości, współczesnego dorobku, kultury, piękna krajobrazu i przyrody.
2. OTP można zdobywać jedynie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. OTP przyznaje Komisja Turystyki Pieszej (KTP) Zarządu Głównego PTTK bezpośrednio bądź za pośrednictwem Oddziałowych Komisji Turystyki Pieszej (OKTP) PTTK. Wskazane jest, aby przyznane odznaki były wręczane w sposób uroczysty podczas zlotów, rajdów, bądź innych spotkań turystycznych.
 4. O OTP może ubiegać się każdy kto ukończył 8 lat i spełnił warunki przewidziane niniejszym regulaminem. Wyjątek stanowi odznaka "Siedmiomilowe Buty", którą można zdobywać poniżej 8 lat.
 5. OTP jest ustanowiona w pięciu kategoriach i może być zdobywana tylko w kolejności wymienionych kategorii i stopni: "Siedmiomilowe Buty" w stopniach: srebrnym i złotym, popularna OTP - bez stopni, -mała OTP w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym, duża OTP w stopniach: srebrnym i złotym, odznaka "Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej", OTP "Dla Najwytrwalszych".
 6. Na OTP zalicza się wycieczki piesze (1km=1pkt.) odbywane na terenach nizinnych i wymienionych terenach wyżynnych kraju: Góry Świętokrzyskie, Masyw Ślęży, Pogórze Karpackie i Sudeckie, Góry Stołowe, Opawskie i Kaczawskie oraz na terenach kotlin: Jeleniogórskiej, Kłodzkiej, Żywieckiej, Nowotarskiej i Sądeckiej.
7. Powtórzenie trasy lub jej odcinka, niezależnie od kierunku, nie jest zaliczane przy ubieganiu się o ten sam stopień OTP.
8. Na OTP zalicza się zwiedzanie miejscowości według punktacji podanej w załączniku nr 2. Przodownik Turystyki Pieszej w czasie weryfikacji może obniżyć liczbę punktów za zwiedzanie, w zależności od stwierdzonego stopnia poznania miejscowości.
9. Za zwiedzanie miejscowości umieszczonych w wykazie, zalicza się ustaloną liczbę punktów pod warunkiem wpisania do Książeczki Wycieczek Pieszych obiektów zwiedzanych w danej miejscowości. Wymagane jest zwiedzenie przynajmniej najważniejszych obiektów. Zwiedzenie tej samej miejscowości może być zaliczone tylko raz, niezależnie od stopnia małej OTP. Nie zalicza się punktów za zwiedzanie miejsca zamieszkania.
10. Wycieczki dłuższe (powyżej dwóch dni) można dzielić, ale tylko odcinkami dziennymi, w celu zaliczenia ich na dwa stopnie odznaki. Wymagane jest jednak podanie długości tras dziennych.
 11. Podstawą przyznania odznaki "Siedmiomilowe Buty", popularnej i małych OTP oraz zaliczenie norm na odznaki "Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej" i OTP "Dla Najwytrwalszych" jest Książeczka Wycieczek Pieszych według wzoru ustalonego przez KTP ZG PTTK.
12. Trasa wycieczki (rajdu) powinna być szczegółowo wpisana do Książeczki Wycieczek Pieszych z podziałem na odcinki dzienne i poświadczona przez:
a. Przodownika Turystyki Pieszej PTTK,
b. przewodnika PTTK, nauczyciela lub instruktora harcerskiego prowadzącego wycieczkę,
c. kierownika wycieczki organizowanej przez organizację młodzieżową, zakład pracy lub inną instytucję. Poświadczenia przez osoby wymienione w punktach b i c należy potwierdzić pieczątką instytucji organizującej wycieczkę.
13. Wycieczki indywidualne powinny być poświadczone na szlaku przez Przodownika Turystyki Pieszej bądź w ogniwach i obiektach PTTK. Honorowane są również poświadczenia urzędów, instytucji, zakładów państwowych, prywatnych i spółdzielczych, urzędów pocztowych, stacji kolejowych, posterunków policji, domów wczasowych itp. Obowiązuje wpisanie daty przejścia.
14. Poświadczenia, o których mowa w punkcie 12. i 13. mogą być zastąpione szczegółowym opisem trasy wycieczki dołączonym do Książeczki Wycieczek Pieszych i potwierdzonym przez Przodownika Turystyki Pieszej, posiadającego uprawnienia na dany teren.
15. Jako górną granicę zaliczania dziennych przejść pieszych przyjmuje się: dla dzieci i młodzieży do lat 15 - 20 km, dla pozostałych - 30 km.
16. Przodownicy Turystyki Pieszej są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń i opisów o których mowa w punktach 12 ¸14.
 II. "SIEDMIOMILOWE BUTY" 
17. W celu zachęcenia najmłodszych do uprawiania wędrówek pieszych i poznawania kraju, a przede wszystkim okolicy miejsca zamieszkania, KTP ZG PTTK ustanowiła odznakę "Siedmiomilowe Buty", zwaną dalej odznaką.
18. Odznakę zdobywa się na terenie Polski.
19. Odznakę mogą zdobywać dzieci w wieku poniżej ośmiu lat.
20. Odznaka jest ustanowiona w dwóch stopniach, które należy zdobywać kolejno i tylko jeden stopień w roku kalendarzowym: I stopień (Srebrne Buty) - za przejście 30 km, z tym że dzienna wędrówka nie może przekraczać 8 km, II stopień (Złote Buty) - dla posiadaczy odznaki I stopnia za przejście 50 km, z tym że dzienna wędrówka nie może przekraczać 12 km.
21. Odznakę można zdobywać pod opieką dorosłych na wycieczkach rodzinnych, szkolnych, harcerskich itp.
22. Przebieg tras oraz liczba przebytych kilometrów powinny być wpisane w Książeczce Wycieczek Pieszych i poświadczone przez opiekunów obecnych na wycieczce.
23. Odznakę przyznają wszystkie OKTP oraz zespoły Przodowników Turystyki Pieszej przy oddziałach i klubach PTTK.
24. Odznakę należy wręczać w sposób uroczysty podczas spotkań i imprez turystycznych. III. POPULARNA OTP 
25. Popularną OTP można zdobywać po ukończeniu 8 lat. Przyznaje się ją za uzyskanie w ciągu roku kalendarzowego 60 punktów podczas wycieczek pieszych, w tym za zwiedzanie miejscowości i miejsc z 2 załącznika nr 2 - najwyżej 15 punktów.
26. Popularna OTP nie musi być poprzedzona odznaką "Siedmiomilowe Buty", poprzedza natomiast małe OTP. IV. MAŁA OTP
27. Ubiegający się o małą OTP powinien udokumentować zdobycie określonej liczby punktów:
Stopień odznaki
Ogółem punktów
Punkty za zwiedzanie - najwyżej do
brązowy 100 20
srebrny 250 50
złoty 500 100
28. OTP w stopniu brązowym należy zdobywać w ciągu jednego roku (12 miesięcy), począwszy od daty pierwszej do ostatniej wycieczki.
29. Małą OTP w stopniu srebrnym można zdobywać w ciągu dwóch lat (24 miesięcy) i co najmniej na terenie dwóch województw. Poza województwem, w którym znajduje się miejsce zamieszkania ubiegającego się o odznakę, należy uzyskać co najmniej 50 punktów, w tym co najmniej 40 punktów za przejścia piesze. Obowiązuje odbycie jednej wycieczki trzydniowej.
30. Małą OTP w stopniu złotym można zdobywać w ciągu trzech lat (36 miesięcy) i co najmniej na terenie trzech województw. W każdym z województw, poza województwem, w którym znajduje się miejsce zamieszkania ubiegającego się o odznakę, należy uzyskać co najmniej 50 punktów, w tym po co najmniej 40 punktów za przejścia piesze. Obowiązuje odbycie jednej wycieczki pięciodniowej lub dwóch trzydniowych.
31. Mała OTP musi być zdobywana w kolejności stopni. W ciągu jednego roku kalendarzowego można zdobyć małą OTP tylko w jednym stopniu.
32. Popularną oraz małe OTP do stopnia srebrnego przyznają Referaty Weryfikacyjne OTP przy OKTP, kołach, klubach i innych jednostkach organizacyjnych PTTK, powołane przez KTP ZG PTTK. Referaty weryfikacyjne OTP zostają powołane pisemną decyzją KTP ZG PTTK, na wniosek jednostki organizacyjnej PTTK lub własny KTP ZG PTTK. skład Referatu Weryfikacyjnego wchodzą Przodownicy Turystyki Pieszej różnych stopni, w zależności od przyznawanych odznak. Referat Weryfikacyjny chcący uzyskać uprawnienia przyznawania małej OTP w stopniu złotym, musi mieć w swoim składzie co najmniej jednego Przodownika Turystyki Pieszej I stopnia.
33. Przy weryfikacji kolejnych stopni odznaki należy przedłożyć Książeczki Wycieczek Pieszych z poprzednio przyznanymi odznakami.
34. W przypadku wątpliwości związanych z przedłożoną dokumentacją, Przodownik Turystyki Pieszej lub Referat Weryfikacyjny OTP może poddać ubiegającego się o odznakę sprawdzianowi, celem stwierdzenia czy rzeczywiście przebył podaną trasę.
35. W razie odmowy przyznania OTP, należy to odnotować w Książeczce Wycieczek Pieszych z podaniem przyczyn.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz